Over Parkeren Delft

ParkerenDelft is een gemeentelijke B.V. die buiten de organisatie van de gemeente Delft is geplaatst. ParkerenDelft fungeert als integraal parkeerbedrijf en treedt op als regisseur in de uitvoering van het parkeerbeleid van Delft. Zij is eigenaar en exploiteert de vijf  parkeergarages in het centrum van Delft, is belast met de uitvoering van het beleid voor straatparkeren (incl. de handhaving van fiscaal parkeren en Wet Mulder feiten op het terrein van parkeren). De gemeente Delft is 100% eigenaar en stuurt via de Algemene vergadering van Aandeelhouders door o.a. vaststelling van de meerjaren begroting, het meerjarenplan en jaarrekening.

 

Samenstelling en taak van de Raad van Commissarissen

De RvC bestaat uit 3 leden en heeft tot taak toezicht te houden op: het beleid van de directie, de financiële continuïteit, de (exploitatie)doelstellingen en de algemene gang van zaken binnen het parkeerbedrijf. De RvC staat de directie daarnaast gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde en vervult de werkgeversrol voor de directie. Bij de vervulling van zijn taak richt de RvC zich naar het belang van de organisatie en ziet kritisch toe of er optimaal wordt gepresteerd in goede afstemming met eigenaar en opdrachtgever, medewerkers, omwonenden, bedrijven en andere stakeholders.

De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC staat onder leiding van de voorzitter van de RvC. De RvC fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvC vergadering, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

De RvC streeft diversiteit na. Onder diversiteit wordt verstaan: verscheidenheid in geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Leden worden door de aandeelhouder – de gemeente Delft – en op voordracht van de RvC van Parkeren Delft benoemd voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van nogmaals een termijn van 4 jaar.

De RvC komt ten minste 4 keer per jaar bijeen. Daarnaast is er 2 keer per jaar een algemene vergadering van aandeelhouders. In perioden van beleidswijzigingen of anderszins belangrijke gebeurtenissen kan de frequentie hoger zijn. Elk lid van de RvC ontvangt een passende jaarlijkse vaste vergoeding.

 

Profiel van commissaris

De leden van de RvC beschikken over een helikopterview en hebben daarnaast een specifiek aandachtsgebied of invalshoek. De leden zijn besluitvaardig en resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij hebben goed inzicht in de rol en positie van de RvC (ervaring met intern toezicht is een pré), de rol en positie van de Gemeente Delft (aandeelhouder en opdrachtgever) en vanzelfsprekend hebben zij affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van Parkeren Delft. Zij zijn onafhankelijk, objectief en vrij van elke (schijn van) mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban.

Het streven is de RvC zodanig samen te stellen dat verschillende kennisvelden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn en de RvC een multidisciplinair team vormt. Uiteraard kunnen in één persoon meerdere aandachtsgebieden gecombineerd zijn. Als een zetel in de RvC vrijvalt, wordt bekeken welke specifieke aandachtsgebieden het nieuw te werven lid zou moeten beheersen en worden de specifiek daarmee verbonden kwaliteiten vastgesteld.

Algemeen

 • Analytisch vermogen (academisch denkniveau)
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
 • Inzicht in strategische afwegingsprocessen
 • Hoofd- en bijzaken kunnen scheiden
 • In staat om collegiaal te besturen
 • Het kunnen adviseren over en toetsen van beleid en uitvoering
 • Het beschikken over en kunnen onderhouden van relevante netwerken
 • De normen en waarden van Parkeren Delft onderschrijven
 • Een bijdrage kunnen leveren aan de positionering van Parkeren Delft
 • Verbondenheid met de stad Delft en haar inwoners

 

Persoonsprofiel

 • Betrouwbaar/integer
 • Kritisch analytisch vermogen
 • Collegiaal/teamgericht
 • Gedecideerd/standvastig
 • Inspirerend
 • Zakelijk
 • Relativeringsvermogen / gevoel voor humor

 

De aandachtsgebieden van de RvC van Parkeren Delft

 

Portefeuille Bestuur

 • Bestuur, personeelsbeleid, integriteitbeleid (goed bestuur)
 • Voorzittersrol:
  • Voorzitter RvC en AvA
  • Boegbeeld naar het gemeentebestuur
  • Boegbeeld naar directeur, voert functioneringsgesprekken, draagt zorg voor personeelsbeleid en integriteitbeleid
 • Draagt zorg voor kwaliteit(ontwikkeling) RvC en tussentijdse evaluaties
 • Draagt zorg voor samenspel directie, RvC, aandeelhouder, college en raad
 • Kennis van de (gemeentelijke) Delftse setting en van politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen

 

Portefeuille Strategie en Organistatie

 • Visie op en ervaring met dienstverlening (klantenperspectief), marketing en communicatie, gevoel voor privaat en publiek ondernemerschap en professionele organisaties
 • Visie en ervaring met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, verkeer en vervoer
 • Affiniteit met stedelijke ontwikkelingen (ruimtelijke ordening, stedenbouw, gebiedsontwikkeling) en hoe deze van betekenis kunnen zijn voor het parkeerbedrijf
 • Kennis en ervaring met strategievorming, scenario’s, en organisatieontwikkeling
 • Kundig in netwerken, communicatiestrategieën en stakeholder management

 

Portefeuille Bedrijfsvoering en ICT

 • Financiën en risicomanagement
 • Ervaring met corporate governance (goed bestuur)
 • Financieel deskundig
 • Ervaring en/of affiniteit met de mogelijkheden van big data en informatiegestuurd werken
 • Deskundig op vlak van wet- en regelgeving en compliance
 • Deskundig op vlak van business cases en risicomanagement met een breed blikveld

 

Procedure

Gezien de huidige samenstelling van de RvC, nodigen we vooral ook vrouwelijke kandidaten uit om hun belangstelling kenbaar te maken.

Als u zich herkent in het profiel dan bent u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken vóór 22 oktober 2020. De RvC ontvangt uw bericht bij voorkeur via email: werving@parkerendelft.com. Onder vermelding van “Selectiecommissie vacature RvC”.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvC, Frank van den Akker, via 06-55685959. Voor overige vragen kunt u terecht bij Eric Bavelaar, Directeur van ParkerenDelft, via 06-40230233. De eerste selectiegesprekken staan gepland dinsdag 10 november 2020.

 

Extra informatie ParkerenDelft