Algemene voorwaarden Parkeren Delft B.V.

Hier bevinden zich de algemene voorwaarden van Parkeren Delft B.V.
– Algemene voorwaarden Parkeren Delft B.V. voor het gebruik van parkeergarages en parkeerterreinen
– Algemene Voorwaarden voor (betalingen via) de website, webportal en reserveringsplatform

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht per 1 februari 2024.

U kunt het document in PDF format hier downloaden.

.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de klantenservice van ParkerenDelft:
klantenservice@parkerendelft.com
015 – 200 10 46

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Parkeergarages: de parkeergarages bekend onder de namen Zuidpoort-, Phoenix-, Markt-, Prinsenhof- en Kampveldgarage, met bijbehorende ruimten en terreinen;
 2. Parkeerterreinen: VERVALLEN
 3. ParkerenDelft B.V. (hierna te noemen ParkerenDelft): eigenaar/exploitant van de parkeergarages;
 4. Parkeerder: de eigenaar, houder of gebruiker van een motorvoertuig, die dat motorvoertuig in de parkeergarage heeft gebracht;
 5. Parkeerbewijs: ieder door ParkerenDelft aangewezen middel, dat toegang geeft tot de parkeergarages;
 6. Motorvoertuig: alle gemotoriseerde voertuigen, behalve bromfietsen en invalidenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen.
 7. Parkeer Management Systeem: systeem bestaande uit hard- en software welke wordt gebruikt voor toegangscontrole, betalingshandelingen, uitrijcontrole en het leveren van managementinformatie met betrekking tot de parkeergarages.

 

Artikel 2 Toepasbaarheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere met ParkerenDelft gesloten parkeerovereenkomst en maken daarvan (integraal) deel uit. Toegang tot parkeergarage wordt uitsluitend verleend op basis van deze voorwaarden.

 

Artikel 3 Parkeren, parkeerbewijs, geldigheid, parkeerduur, prijs- en betalingscondities

 1. Een parkeerovereenkomst komt tot stand, indien en zodra met een motorvoertuig van de parkeergarage gebruik wordt gemaakt én de parkeerder beschikt over een geldig parkeerbewijs. De duur van de parkeerovereenkomst wordt bepaald door de door of namens ParkerenDelft geregistreerde tijdstippen van in- en uitrijden. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van kentekenherkenning bij de in- en uitritten van de garages. Bij discussie/onenigheid over de vraag of gebruik wordt gemaakt van parkeergarage is beslissend of de parkeerder een motorvoertuig heeft gebracht op het terrein van de parkeergarage, dan wel het daar vandaan wil halen;
 2. Indien de parkeerder beschikt over een geldig parkeerbewijs verleent hem dat met één motorvoertuig toegang tot de parkeergarage én verplicht ParkerenDelft zich om aan de parkeerder een willekeurige plaats in de garage ter beschikking te stellen, voor de goede orde slechts indien en voor zover voorhanden. De verplichting tot het beschikbaar stellen van een plaats omvat voor de goede orde niet de verplichting tot bewaking van en/of het (voortdurend) toezichthouden op het motorvoertuig;
 3. De geldigheidsduur van een parkeerbewijs wordt bepaald door de op het parkeerbewijs vermelde datum en het tijdstip van aanvang en beëindiging van de parkeerovereenkomst of door een van tevoren overeengekomen geldigheidsduur. Het parkeerbewijs is en blijft eigendom van ParkerenDelft en is niet overdraagbaar. Bij beëindiging van het gebruik van parkeergarage wordt het parkeerbewijs (voor zover mogelijk) aan ParkerenDelft teruggegeven;
 4. Indien de parkeerder met het motorvoertuig de parkeergarage wil verlaten dient hij of zij eerst het verschuldigde parkeergeld te voldoen bij één van de daartoe aangewezen betaalautomaten dan wel via een andere betaalmethode, tenzij de parkeerder beschikt over een door ParkerenDelft daartoe ten behoeve van de parkeerder uitgegeven abonnement/kaart, sleutel of tag;
 5. Ná betaling van het parkeergeld – en gerekend vanaf het moment van betaling – heeft de parkeerder gedurende een periode van vijftien (15) minuten de gelegenheid zijn motorvoertuig buiten de parkeergarage te brengen. Verstrijkt de genoemde periode zonder dat de parkeerder zijn motorvoertuig buiten de parkeergarage heeft gebracht dan vangt een nieuwe parkeertermijn aan waarvoor opnieuw parkeergeld verschuldigd is;
 6. Bij verlies van of in het geval van het ontbreken van een geldig parkeerbewijs mag een motorvoertuig alleen dan buiten de parkeergarage worden gebracht nadat de parkeerder de door ParkerenDelft vastgestelde vergoeding daarvoor heeft betaald. Die vergoeding beloopt minimaal de voor een etmaal verschuldigde vergoeding én is verschuldigd voor elke dag en/of gedeelte daarvan dat het motorvoertuig, naar het oordeel van ParkerenDelft, in de parkeergarage aanwezig is geweest. Voor abonnementhouders geldt bij verlies of beschadiging door onzorgvuldig gebruik het bepaalde in art 6 lid 4;
 7. Tenzij de parkeerder beschikt over een geldig daarvoor bestemd stallingsabonnement mag een motorvoertuig zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ParkerenDelft B.V. niet langer dan 72 uur aaneengesloten in de parkeergarage geparkeerd staan. Wordt dit voorschrift overtreden dan heeft ParkerenDelft het recht het betreffende motorvoertuig voor rekening en risico van de parkeerder of eigenaar van het motorvoertuig uit de parkeergarage te (doen) verwijderen dan wel het binnen de parkeergarage te (doen) verplaatsen. Alle daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van de overtreder (parkeerder en/of eigenaar van het motorvoertuig) en zullen op deze worden verhaald. Met en door het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 72 uur is de parkeerder (aldus zonder ingebrekestelling) in verzuim en is alsdan zonder rechterlijke tussenkomst naast het parkeergeld een door ParkerenDelft vastgestelde direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 20,- per dag, voor elke dag of gedeelte daarvan dat het geparkeerde motorvoertuig ná afloop van de termijn van 72 uur in de parkeergarage aanwezig is/blijft, aldus boete wegens vertraging in de verwijdering, onverminderd het recht van ParkerenDelft om daarenboven/daarnaast vergoeding te vorderen van alle door de overtreding veroorzaakte kosten, aanvullende en/of vervangende schade (op grond van de wet), alsmede de (wettelijke) rente. Tot zekerheid voor verhaal van het parkeergeld, de hiervoor genoemde boete, schade, kosten en de (wettelijke) rente is ParkerenDelft overigens gerechtigd het recht van retentie op het motorvoertuig uit te oefenen. In dat geval stelt ParkerenDelft degene op wiens naam het motorvoertuig is gesteld per aangetekend schrijven van het uitgeoefende retentierecht op de hoogte. Is het adres van de eigenaar van het motorvoertuig ondanks redelijke inspanning niet te achterhalen dan kan ParkerenDelft volstaan met het duidelijk zichtbaar aanbrengen van haar schrijven op het motorvoertuig, bijvoorbeeld onder één der ruitenwissers van het betrokken motorvoertuig. Wordt het motorvoertuig binnen 30 dagen ná de dagtekening van het schrijven van ParkerenDelft niet (alsnog) opgehaald dan is ParkerenDelft gerechtigd (voor zover nodig na verkregen rechterlijke toestemming) het voertuig te (doen) verkopen of vernietigen. In geval van verkoop is ParkerenDelft bovendien gerechtigd haar vordering bij voorrang uit de opbrengst te voldoen;
 8. ParkerenDelft heeft zonder opgaaf van reden het recht een parkeerder de toegang tot de parkeergarage te weigeren, in het bijzonder indien ParkerenDelft weet of vermoedt, dat zich in het motorvoertuig ontplofbare, brandbare, giftige of anderszins gevaarlijke of schadelijke stoffen bevinden of wanneer zij weet of vermoedt dat het motorvoertuig (vanwege afmetingen, vorm en/of gebreken) aan de omgeving schade kan toebrengen, één ander in de ruimste zins des woords dan wel wanneer de eigenaar van het voertuig zich al meerdere malen niet aan de regels van ParkerenDelft heeft gehouden of overlast heeft veroorzaakt. De in de parkeergarage geparkeerde motorvoertuigen dienen aan dezelfde eisen en voorwaarden te voldoen als de motorvoertuigen die op de openbare weg worden geparkeerd;
 9. Bij het inrijden van de parkeergarages kan – indien aangegeven – door ParkerenDelft gebruik worden gemaakt van kentekenherkenning. In dat geval zal het kenteken bij het inrijden worden geregistreerd in het Parkeer Management Systeem en – indien van toepassing – worden afgedrukt op het parkeerticket. Het kenteken wordt geregistreerd en afgedrukt op het parkeerticket ter bestrijding van fraude, in het bijzonder ter bestrijding van fraude met (verloren) parkeerbewijzen en van diefstal. Het kenteken wordt automatisch verwijderd uit het Parkeer Management Systeem, uiterlijk 24 uur nadat het voertuig de parkeerfaciliteit heeft verlaten en het parkeergeld is voldaan. Kentekens worden niet verstrekt aan derden, tenzij ParkerenDelft daartoe een wettelijke verplichting heeft.

 

Artikel 4 Openingstijden
De parkeergarages zijn 24 uur per etmaal voor het publiek geopend, behoudens de Kampveldgarage die alleen voor abonnementhouders of van tevoren aangemelde bezoekers toegankelijk is. ParkerenDelft is gerechtigd de openingstijden te wijzigen en zal een dergelijke wijziging behoudens in gevallen van overmacht tijdig bekend maken.

 

Artikel 5 Overige voorschriften en gebruiks- en/of huisregels

 1. De parkeergarage is niet toegankelijk voor motorvoertuigen met aanhangwagens/caravans en evenmin voor afzonderlijk in de garage gebrachte aanhangwagens/caravans;
 2. Voor de motorvoertuigen die toegang zoeken tot de parkeergarage geldt een maximum hoogte- en breedte, zoals staat aangegeven bij de ingang/inrit van de parkeergarage. Het maximale motorvoertuiggewicht mag inclusief belading de 2500 kg niet overschrijden;
 3. In de parkeergarage geldt een maximum snelheid van 5 km/uur;
 4. Het is verplicht om alle door middel van borden of lichten gegeven aanwijzingen te volgen, alsmede dienen de in- en uitritten én rijstroken te allen tijde open en berijdbaar te blijven;
 5. Het is verboden om buiten de aangegeven parkeervakken te parkeren;
 6. Het is verboden om motoren van de motorvoertuigen in werking te hebben anders dan voor het in- en uitrijden van de parkeergarage;
 7. Het voortbrengen van lawaai in welke vorm dan ook is verboden;
 8. De parkeerder dient zijn motorvoertuig bij het verlaten daarvan af te sluiten. De autolichten moeten zijn gedoofd en de motor en het (elektrische) contact moeten zijn afgezet.
 9. Zonder uitdrukkelijke toestemming van ParkerenDelft, haar werknemers en/of door haar ingeschakelde hulppersonen is het niet toegestaan om aan een motorvoertuig in de parkeergarage reparaties en/of andere werkzaamheden te verrichten of te laten verrichten;
 10. Parkeerders dienen ná het parkeren van de auto de parkeergarage te verlaten en te betreden via de daartoe bestemde uit- en ingangen, alsmede dienen zij gebruik te maken van de aanwezige trappen of van de lift. Het is verboden voor voetgangers om voor het verlaten respectievelijk bereiken van de etages van de parkeergarage gebruik te maken van de aanwezige rijbanen.
 11. Het is verboden de parkeergarage te betreden en/of zich daarin op te houden anders dan voor het doel van parkeren of het uitrijden van motorvoertuigen, dan wel voor het opbergen van zaken in het geparkeerde motorvoertuig. Behoudens voorafgaande toestemming van ParkerenDelft is het bovendien verboden de parkeergarage te gebruiken voor andere doelen dan het parkeren van motorvoertuigen. Zondermeer is het verboden goederen en diensten van welke aard ook te verkopen, verhuren, te koop en/of te huur aanbieden, alsmede is het verboden om in, op of aan (de muren van) de parkeergarage reclame te maken, het verspreiden van reclamefolders en ander drukwerk daaronder begrepen;
 12. Het is verboden in de parkeergarage te roken of open vuur te maken;
 13. Behalve de toegestane voorraad brandstof in de reguliere brandstoftank van het motorvoertuig is het niet toegestaan in het te parkeren of geparkeerde motorvoertuig ontplofbare, brandbare, giftige of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in voorraad te hebben of te brengen dan wel te vervoeren. Het is eveneens verboden om goederen van welke aard of vorm dan ook, motorbrandstoffen en afval daaronder begrepen, in de parkeergarage op te slaan, over te slaan of achter te laten. Klein afval dient in de daartoe bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. Buiten, lees ook naast het motorvoertuig geplaatste goederen zullen door ParkerenDelft worden verwijderd. Kosten gemoeid met het opruimen van stoffen gevloeid uit of anderszins afkomstig uit het geparkeerde motorvoertuig of kosten gemoeid met de opruiming en/of bestrijding van de gevolgen van andere schade veroorzaakt met het geparkeerde motorvoertuig komen voor rekening van de parkeerder en/of de eigenaar van het motorvoertuig;
 14. Eén ieder die zich in de parkeergarage bevindt dient zich te houden aan de aanwijzingen onder meer door borden én zich te houden aan de aangegeven rij- en looprichting, alsmede dienen de door ParkerenDelft, haar werknemers en/of door ParkerenDelft ingeschakelde hulppersonen gegeven instructies, aanwijzingen en opdrachten stipt te worden opgevolgd. Eén ieder die zich in de parkeergarage bevindt dient zich overigens zodanig te gedragen dat de afwikkeling van het verkeer in of nabij de parkeergarage ongestoord kan plaatsvinden en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht. Het niet, niet tijdig of niet naar behoren opvolgen van de genoemde instructies, aanwijzingen (ook op de borden) én opdrachten kan leiden tot verwijdering van de parkeerder en zijn motorvoertuig uit de parkeergarage, één en ander voor rekening en risico van de parkeerder. Voor schade die ontstaat door een weigering de hiervoor genoemde instructies, aanwijzingen en opdrachten op te volgen is de parkeerder/overtreder en/of de eigenaar van het motorvoertuig aansprakelijk;
 15. Ter beveiliging en bewaking van haar eigendommen én/of ter bewaking van de (verkeers)veiligheid in de parkeergarage en de daartoe behorende ruimten en terreinen wordt de aanwezigheid van iedere bezoeker van de parkeergarage geregistreerd met behulp van videocamera’s. Deze beelden worden bewaard voor de duur van 72 uur waarna de beelden gewist worden, tenzij sprake is van een incident dat op de camerabeelden zichtbaar is. In dat geval worden de beelden veiliggesteld en bewaard totdat afhandeling van het incident heeft plaatsgevonden. De beelden zijn en blijven eigendom van ParkerenDelft en (kunnen) worden gebruikt ter opsporing van veroorzakers van schade (van welke aard ook) in de parkeergarage en de daartoe behorende terreinen en ruimten, alsmede ter opsporing van overtreders van voorschriften (als opgenomen in deze voorwaarden of van voorschriften waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen) en/of ter opsporing van plegers van strafbare feiten. De beelden kunnen voorts worden gebruikt tot het leveren van bewijs van het toebrengen/veroorzaken van schade, de hiervoor genoemde overtredingen en strafbare feiten. De beelden kunnen in het hiervoor omschreven kader ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie. De beelden worden niet ter beschikking gesteld aan derden (anders dan politie en justitie in het kader van de belangen als hiervoor omschreven), tenzij een rechterlijke instantie anders bepaalt. De Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing;
 16. Wordt een motorvoertuig in strijd met de hiervoor genoemde voorschriften geparkeerd dan is ParkerenDelft te allen tijde gerechtigd het motorvoertuig voor rekening en risico van de parkeerder en/of eigenaar van het motorvoertuig uit de parkeergarage te (doen) verwijderen of binnen te parkeergarage te (doen) verplaatsen, overigens ook indien het motorvoertuig anderszins hinder in de parkeergarage veroorzaakt. De kosten van verwijdering en/of verplaatsing zullen aan de parkeerder en/of de eigenaar van het motorvoertuig in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6 Abonnementen

 1. Ter verkrijging van een plaats in de parkeergarage met één of meerdere motorvoertuigen kan per motorvoertuig een abonnement worden afgesloten met een minimumduur van 1 maand behoudens indien en voor zover daarvan in dit artikel wordt afgeweken gelden alle bepalingen in deze algemene voorwaarden ook voor de abonnee. Behoudens schriftelijke opzegging door ParkerenDelft of de abonnee uiterlijk een maand voor afloop van het abonnement, wordt het abonnement telkens geacht stilzwijgend voor dezelfde duur te zijn verlengd, een maandkaart
 2. eindigt na een maand en wordt niet verlengd. Indien een jaarabonnement wordt opgezegd zal ParkerenDelft met ingang van de beëindigingsdatum die tenminste een maand na de opzegdatum is, de aan de abonnee uitgegeven parkeerkaart blokkeren;
 3. Een abonnement geeft geen recht op een vaste parkeerplaats binnen de parkeergarage;
 4. De aan de abonnee uitgegeven parkeerkaart of sleutel/tag is en blijft eigendom van ParkerenDelft. Bij verlies of beschadiging van de parkeerkaart kan een nieuwe worden verkregen tegen betaling van het daarvoor bepaalde tarief;
 5. Het abonnementsgeld dient telkens bij vooruitbetaling uiterlijk vóór aanvang van een (nieuw) tijdvak te worden voldaan op de door ParkerenDelft aan de abonnee opgegeven bankrekening;
 6. Wordt van de parkeergarage gebruik gemaakt zonder dat het abonnementsgeld is voldaan dan heeft ParkerenDelft B.V. het recht de aan de abonnee uitgegeven parkeerkaart te blokkeren, verliest het abonnement haar geldigheid en gelden ten aanzien van de abonnee voor de goede orde en ten overvloede – in het bijzonder voor wat betreft betaling en bijvoorbeeld overschrijding van de (maximum) parkeerduur- alle in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen, met name die van artikel 3. Wordt het abonnementsgeld tijdens de duur van het abonnement alsnog voldaan dan zal de hiervoor genoemde blokkering ongedaan worden gemaakt. De eventuele kosten daarvan zullen de abonnee in rekening worden gebracht;
 7. Tariefsverhogingen én de datum van ingang; dit zal de abonnee van een jaarabonnement minimaal een maand van tevoren worden aangekondigd. Mocht de abonnee met een tariefsverhoging niet instemmen dan is hij of zij gerechtigd tot opzegging tegen de aangekondigde datum van ingang van de tariefsverhoging;
 8. Indien de abonnee door omstandigheden aan de zijde van ParkerenDelft een week of langer aaneengesloten geen gebruik heeft kunnen maken van zijn abonnement zal ParkerenDelft een evenredig deel van het betaalde abonnementsgeld restitueren;
 9. Schiet de abonnee tekort in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van het afgesloten abonnement of deze voorwaarden en/of overtreedt hij enig voorschrift uit deze voorwaarden dan is ParkerenDelft gerechtigd om het abonnement met onmiddellijke ingang op te zeggen en de aan de abonnee uitgegeven parkeerkaart te blokkeren;
 10. VERVALLEN.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid -uitsluiting- en beperking – vrijwaring

 1. ParkerenDelft aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of tenietgaan van, noch voor diefstal uit, noch voor welke (andere) schade dan ook aan een motorvoertuig en/of aan de zich daarin of daarop bevindende voorwerpen. Evenmin wordt aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van een ongeval van, noch voor letsel- of andere schade, van welke aard ook, gevolg- en/of bedrijfsschade daaronder begrepen van en/of aan een parkeerder, zijn of haar mede-inzittenden, de eigenaar van het motorvoertuig en/of personen, die zich bevinden in de parkeergarage, de daartoe behorende terreinen en ruimten, waaronder de lift én het trappenhuis, behorende bij de parkeergarage, schade geleden door gedragingen van werknemers van ParkerenDelft en/of door haar ingeschakelde hulppersonen daaronder begrepen, behoudens indien en voor zover op ParkerenDelft aansprakelijkheid rust krachtens de voor verkeer en vervoer geldende wettelijke voorschriften, dan wel de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ParkerenDelft, haar werknemers en/of hulppersonen. Aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot een bedrag van 10 maal het verschuldigde parkeergeld, dan wel in het uiterste geval tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd onder de door ParkerenDelft afgesloten (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering;
 2. De parkeerder en alle andere personen die zich bevinden in het trappenhuis of in de lift van de parkeergarage of in de parkeergarage en daartoe behorende terreinen en ruimten zelf, zullen ParkerenDelft alle kosten en schade(n) vergoeden die ParkerenDelft moet maken en/of lijdt ten gevolge van het gebruik van de parkeergarage en hun overig handelen of nalaten in de parkeergarage en daartoe behorende ruimten en terreinen. Zij vrijwaren ParkerenDelft bovendien tegen aanspraken van derden voor zover die verband houden met hun even genoemd gebruik van de parkeergarage of verband houden met hun genoemde handelen of nalaten. Eventuele schade dient ter plaatse te worden vergoed, tenzij door de schadeveroorzaker naar het oordeel van ParkerenDelft voldoende zekerheid voor verhaal wordt gesteld/geboden;

 

Artikel 8 Overtreding van verboden en voorschriften

 1. Overtreding van de hierboven opgenomen verboden en voorschriften kan leiden tot verwijdering van de in overtreding zijnde parkeerder met het motorvoertuig. Verwijdering laat overigens onverlet de verplichting tot betaling van het verschuldigde parkeergeld en laat voorts onverlet het recht van ParkerenDelft om vergoeding te vorderen van alle door de overtreding veroorzaakte kosten of schade(n), zoals onder meer bedoeld in artikel 7 lid 2 maar daartoe uitdrukkelijk niet beperkt;
 2. Of van een overtreding sprake is wordt bij uitsluiting bepaald door ParkerenDelft, haar werknemers en/of door haar ingeschakelde hulppersonen;

 

Artikel 9 Toepasselijk recht
Op alle met ParkerenDelft gesloten parkeerovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 10 Klachtenregeling

 1. ParkerenDelft hanteert een interne klachtenregeling. Er is sprake van een klacht indien de Parkeerder een uitlating van ongenoegen heeft geuit met betrekking tot de dienstverlening en/of producten van ParkerenDelft. De klacht dient schriftelijk per e-mail te worden gezonden aan de klantenservice van ParkerenDelft op e-mailadres klantenservice@parkerendelft.com .
 2. De klantenservice bevestigt de ontvangst van de klacht binnen 48 uur, dan wel wikkelt de klacht af of verzoekt om aanvullende informatie. Na ontvangst van de aanvullende informatie volgt binnen 10 werkdagen een reactie.
 3. Indien de Parkeerder schriftelijk per e-mail aangeeft niet tevreden te zijn met de afwikkeling van de klacht zoals genoemd in lid 2 van dit artikel zal de klacht voorgelegd worden aan de manager Processen en Projecten. De manager Processen en Projecten beoordeelt of de klacht dient te worden voorgelegd aan de algemeen directeur of dat de klacht deugdelijk is afgehandeld en meldt dit schriftelijk per e-mail aan de Parkeerder.
 4. Indien de klacht in de ogen van parkeerder niet naar behoren is opgelost bestaat de mogelijkheid om na een voorafgaand schriftelijk en onderbouwd verzoek een gesprek met de directie van ParkerenDelft aan te vragen.

 

Artikel 11 Slotbepalingen

 1. Afspraken en/of overeenkomsten, die parkeerders en/of overige gebruikers van de parkeergarage maken en/of sluiten met werknemers van ParkerenDelft en/of met door haar ingeschakelde hulppersonen binden ParkerenDelft niet, tenzij de bedoelde afspraken en/of overeenkomsten schriftelijk door of namens ParkerenDelft worden bevestigd en dan nog uitsluitend indien die bevestiging is ondertekend door een persoon, die krachtens de statuten van ParkerenDelft en/of blijkens het handelsregister bevoegd is ParkerenDelft te vertegenwoordigen;
 2. Indien één van de bepalingen uit deze overeenkomst nietig of vernietigbaar mocht blijken blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en is ParkerenDelft gerechtigd de nietige, vernietigbare of vernietigde bepaling te converteren in een rechtens aanvaardbare bepaling;
 3. Op het terrein van de parkeergarage zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, beiden in de meeste recente versie van toepassing;.
 4. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de directie van ParkerenDelft;
 5. ParkerenDelft is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen;
 6. Deze algemene voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van parkeergarages treden in werking op 1 februari 2017 en zijn beschikbaar op de website van ParkerenDelft. Daarnaast kan op Zuidwal 14 een exemplaar van de voorwaarden worden verkregen.

Inhoudsopgave:

Artikel  1 – Definities

Artikel  2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel  3 – Toepasselijkheid

Artikel  4 – Het aanbod

Artikel  5 – De overeenkomst

Artikel  6 – Herroepingsrecht

Artikel  7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel  8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel  9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Persoonsgegevens

Artikel 17 – Klachtenregeling

Artikel 18 – Geschillen

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in dit geval ParkerenDelft B.V. (hierna genoemd ParkerenDelft);
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Parkeren Delft B.V.

Zuidwal 14, 2611 AL, Delft

015 – 200 10 46 (onze bereikbaar staat vermeld op onze website)

www.parkerendelft.com

klantenservice@parkerendelft.com

KvK-nummer: 27246389

Btw-identificatienummer: NL810242394B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden als aanvulling op de reguliere algemene voorwaarden van ParkerenDelft en zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument waarbij gebruik wordt gemaakt van de website of de webportal en de daaraan gekoppelde betalingsfunctie van ParkerenDelft.
 2. Bij strijdigheid met de reguliere algemene voorwaarden van ParkerenDelft en in geval van een situatie zoals genoemd in lid 1 van dit artikel prevaleren deze voorwaarden.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld..
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op onze website parkerendelft.com en kunnen op eerste verzoek van de consument kosteloos (digitaal) worden toegezonden.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4
Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ParkerenDelft onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ParkerenDelft is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal ParkerenDelft daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. ParkerenDelft kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ParkerenDelft op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. ParkerenDelft zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. ParkerenDelft mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. VERVALLEN
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. ParkerenDelft mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien ParkerenDelft de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien ParkerenDelft de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.


Artikel 8
Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als ParkerenDelft de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. ParkerenDelft vergoedt de betaling van de consument indien en voor zover er nog geen gebruik is gemaakt van het aangeschafte product of de aangeschafte dienst.
 3. ParkerenDelft gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Ar
tikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

 1. VERVALLEN

 

Artikel 11 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien ParkerenDelft dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 12
Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. ParkerenDelft staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door ParkerenDelft, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 13
Levering en uitvoering

 1. ParkerenDelft zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 14
Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.


Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het afleveren van producten of diensten, wordt niet stilzwijgend verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.


Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 Betaling

 1. De consument kan het verschuldigde parkeergeld voldoen via de website en/of webportal van ParkerenDelft door betaling met een geldige creditcard, via Ideal of automatische incasso. Het accorderen van de betaling via de elektronische betaalfaciliteit van de ondernemer houdt een uitdrukkelijke akkoordverklaring van de consument in om het verschuldigde bedrag van zijn creditcard- of bankrekening af te laten schrijven.
 2. Indien de betaling zoals genoemd in artikel 1 van dit artikel via Ideal of de elektronische betaalfaciliteit wordt geweigerd, komt de overeenkomst niet tot stand. De consument wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
 3. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 4. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ParkerenDelft te melden.
 6. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door ParkerenDelft is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. ParkerenDelft kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 Persoonsgegevens

 1. ParkerenDelft voldoet aan alle vereisten die gelden onder de geldende privacywetgeving. ParkerenDelft zal op schriftelijk verzoek van de consument informatie verstrekken welke persoonsgegevens zij verzameld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast zal ParkerenDelft de mogelijkheid bieden om de door haar opgeslagen persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen of door te halen. ParkerenDelft bewaart de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarmee de gegevens werden verzameld.
 2. ParkerenDelft heeft de afhandeling van de creditcardtransacties en Ideal van de consument uitbesteed aan EMS. De persoonsgegevens van de consument die nodig zijn voor het afhandelen van de creditcardtransacties kunnen derhalve aan EMS ter beschikking worden gesteld. EMS zal deze gegevens in haar hoedanigheid als bewerker namens de ondernemer verwerken, uitsluitend voor het deugdelijk afhandelen van de creditcardtransacties. EMS is niet gerechtigd om deze gegevens aan derden te verstreken, anders dan de financiële instellingen voor de gekozen betaalmethode. De naam van EMS kan in verband met het voorgaande vermeld staan op het rekening- creditcardafschrift van de consument.

 

Artikel 17 – Klachtenregeling

 1. ParkerenDelft beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure zoals aangegeven in de Algemene voorwaarden ParkerenDelft B.V. voor het gebruik van parkeergarages;
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ParkerenDelft.

 

Artikel 18 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19 Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Verzenden naar:

Parkeren Delft B.V.

Zuidwal 14

2611 DD Delft

klantenservice@parkerendelft.com

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.