Incassoreglement kentekengebonden producten ParkerenDelft B.V.

Dit incassoreglement heeft betrekking op de kentekengebonden vergunningen en ontheffingen in het vergunningensysteem van ParkerenDelft BV, te bereiken via https://vergunningen.parkerendelft.com

Scope
De automatische incasso is instelbaar voor vrijwel alle parkeervergunningen en ontheffingen voor de binnenstad en de knip die een looptijd hebben van minimaal twee maanden. De automatische incasso is ook van toepassing op gratis producten. Bij het instellen van een automatische incasso, wordt ook meteen een automatische verlenging voor het product ingesteld.

Uitgesloten van automatische incasso zijn producten waarvan automatische verlenging niet mogelijk en/of niet gewenst is omdat er controles moeten plaatsvinden of omdat het een tijdelijk product is zoals:

 • Kentekengebonden producten die anoniem kunnen worden aangevraagd: dagvergunning parkeren, aannemersdagvergunning, dagontheffing toegang binnenstad, dagontheffing milieuzone.
 • Alle gehandicaptenparkeervergunningen (GPK);
 • Tijdelijke vergunning bij verhuizing (“Verhuisvergunning”);
 • Alle maatwerk-ontheffingen.

De incassant is gemeente Delft.
De aanvrager van het kentekengebonden product noemen we “klant”.

Art 1. Aanmelding en verantwoordelijkheid

 1. De klant is verantwoordelijk voor het machtigen tot automatische incasso.
 2. Machtigen van automatische incasso kan uitsluitend digitaal in het vergunningensysteem. Indien de klant niet digi-vaardig is of anderszins ondersteuning van ParkerenDelft nodig heeft, dient de klant een incassoformulier in te vullen aan het loket van de Zuidwal en er op toe te zien dat de medewerker van ParkerenDelft de gegevens op een correcte manier invoert in het systeem. De klant is en blijft verantwoordelijk voor het invoeren van de incassomachtiging in het systeem.
 3. Voor elk product afzonderlijk moet een machtiging worden afgegeven.
 4. De klant is zelf verantwoordelijk voor een goed verloop van de automatische incasso.
 5. De klant dient wijzigingen van het rekeningnummer zelf door te voeren in het verguningensysteem via https://vergunningen.parkerendelft.com
 6. De klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig beëindigen van de automatische incasso.
 7. Een incassomachtiging die tot 3 weken voor de verloopdatum van een product is afgegeven, wordt uitgevoerd en het betreffende product wordt op de verloopdatum verlengd. Een incassomachtiging die korter dan 3 weken voor de verloopdatum van een product wordt afgegeven wordt niet uitgevoerd en het betreffende product wordt op de verloopdatum niet automatisch verlengd.

Art 2. Reikwijdte van de machtiging

 1. Met de machtiging tot automatische incasso wordt toestemming verleend om tot wederopzegging de kosten en leges van het betreffende product (vergunning of ontheffing) van de opgegeven rekening te incasseren. Bij iedere verlenging worden leges in rekening gebracht. Leges worden niet gerestitueerd.
 2. De machtiging tot automatische incasso geldt totdat deze wordt beëindigd.

Art 3. Tijdstip van afschrijving

 1. De incasso vindt ongeveer 4 weken voor einddatum van het product plaats.

Art 4. Ontbindende voorwaarden

 1. De automatische incasso wordt beëindigd:
  1. Indien na de eerste poging blijkt dat een volgende incasso op voorhand onmogelijk is. Hieronder wordt onder meer begrepen: de verstrekte machtiging betreft een niet-bestaand rekeningnummer, een geblokkeerd rekeningnummer of een beëindigd rekeningnummer.
  2. Indien de klant surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de incasso zouden belemmeren.
 2. Bij beëindiging van de automatische incasso dient het (resterende) bedrag per omgaande door de aanvrager te worden voldaan middels een Ideal-betaling in het vergunningensysteem of een betaling aan het loket van ParkerenDelft aan de Zuidwal 14 te Delft.

Art. 5 Overlijden

 1. Bij overlijden van de klant/aanvrager eindigt de automatische incasso automatisch nadat het overlijden in de gemeentelijke basisadministratie is verwerkt en het product in het vergunningensysteem (automatisch) is beëindigd. De erven kunnen het product al eerder beëindigen en de automatische incasso stopzetten.

Art 6. Verhuizing

 1. Bij verhuizing binnen het reguleringsgebied eindigt de automatische incasso niet.
 2. Bij verhuizing buiten of naar een ander reguleringsgebied wordt de automatische incasso beëindigd omdat het product beëindigd wordt.

Art. 7. Beëindiging van de incasso machtiging

 1. De automatische incasso kan door de klant/aanvrager te allen tijde worden opgeheven door het digitaal intrekken van de machtiging, via https://vergunningen.parkerendelft.com.
 2. Een incasso die 5 weken of langer voor de verloopdatum van het product wordt opgeheven, wordt tijdig verwerkt. Dit betekent dat incasso niet meer plaatsvindt.
 3. Een incasso die 5 weken of korter voor de verloopdatum wordt opgeheven, wordt alsnog geïncasseerd. Indien ook het product is beëindigd volgt restitutie. Indien er sprake is van een geldig product vindt geen restitutie plaats.