Parkeerplaats op eigen terrein (POET)

Bepaalde adressen komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning. In de meeste gevallen is dat omdat er een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig is, zoals een oprit of parkeerkelder. Op deze pagina leest u welke voorwaarden van toepassing zijn.

Ook kan het zijn dat het pand waarin u woont, werkt of een onderneming heeft, gebouwd of verbouwd is en dat hiervoor (ooit) een omgevingsvergunning is verleend. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt altijd gekeken of er voldaan wordt aan de parkeernorm van de gemeente. Een ontwikkelaar kan er soms voor kiezen om het parkeren op een andere manier op te lossen, of om géén parkeerplaatsen aan te leggen. Dit heeft consequenties voor het verstrekken van parkeervergunningen van de betreffende adressen.

.

Onder een parkeerplaats op eigen terrein wordt verstaan

 • een parkeerplaats op een terrein of in een garage, uitgegeven in erfpacht, verhuurd of in gebruik gegeven aan de aanvrager, dan wel in eigendom bij de aanvrager;
 • een parkeerplaats – huur of koop – op het terrein of in de garage van een complex waarvan in de bouwvergunning, omgevingsvergunning, de huur- of koopovereenkomst, splitsingsakte of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor (onder andere) het adres van de aanvrager;
 • een voormalige parkeerplaats op eigen terrein die door of vanwege de aanvrager een andere bestemming dan die van parkeerplaats heeft gekregen;
 • een parkeerafspraak vastgelegd in een parkeerovereenkomst, conform de nota Parkeernormen Delft 2018, waarin geen gebruik gemaakt wordt van openbare parkeerplaatsen;
 • de nulvergunningregeling, conform de nota Parkeernormen Delft 2018;
 • de autoluwplusregeling, conform de nota Parkeernormen Delft 2018.

Regels parkeerplaats op eigen terrein

In het uitvoeringsbesluit nadere voorschriften is vastgelegd wat een parkeerplaats op eigen terrein is.

 1. Onder een parkeerplaats op eigen terrein wordt verstaan:

  • a. een parkeerplaats op een terrein of in een garage, uitgegeven in erfpacht, verhuurd of in gebruik gegeven aan de aanvrager, dan wel in eigendom bij de aanvrager;
  • b. een parkeerplaats – huur of koop – op het terrein of in de garage van een complex waarvan in de bouwvergunning, omgevingsvergunning, de huur- of koopovereenkomst, splitsingsakte of de erfpachtvoorwaarden is vastgelegd dat deze bedoeld is als parkeergelegenheid voor (onder andere) het adres van de aanvrager;
  • c. een voormalige parkeerplaats op eigen terrein die door of vanwege de aanvrager een andere bestemming dan die van parkeerplaats heeft gekregen;
  • d. een parkeerafspraak vastgelegd in een parkeerovereenkomst, conform de nota Parkeernormen Delft 2018, waarin geen gebruik gemaakt wordt van openbare parkeerplaatsen;
  • e. de nulvergunningregeling, conform de nota Parkeernormen Delft 2018;
  • f. de autoluwplusregeling, conform de nota Parkeernormen Delft 2018.
 2. Parkeerplaatsen op eigen terrein (POET) staan vermeld in de overzichtslijst van POET-plaatsen, inzichtelijk op https://parkerendelft.com/parkeerloket/parkeerplaats-eigen-terrein/.

 3. Indien de volledige gebruikersparkeerbehoefte (gebruikersdeel conform de nota Parkeernormen 2018) op eigen terrein is voorzien of onder artikel 18 lid d, e of f valt, dan worden geen bewoners- of bedrijfsvergunningen of verhuisvergunningen uitgegeven;

 4. Indien een deel van de gebruikersparkeerbehoefte (gebruikersdeel conform de nota Parkeernormen 2018) op eigen terrein is voorzien of onder artikel 18 lid d, e of f valt, dan wordt het maximum aantal te verkrijgen vergunningen in mindering gebracht door het aantal parkeerplaatsen dat op eigen terrein beschikbaar is of onder artikel 18 lid 1 d. e of f valt. Ingeval dan nog in aanmerking gekomen wordt voor een gebruikersvergunning betreft dit een volgende bewoners- of bedrijfsvergunning;

 5. Indien de volledige bezoekersparkeerbehoefte (bezoekersdeel conform de nota Parkeernormen 2018) op eigen terrein is voorzien of onder artikel 18 lid d, e of f valt, dan wordt geen bezoekersvergunning uitgegeven.

Overzicht adressen parkeerplaatsen op eigen terrein

POET-lijst gemeente Delft versie 29 mei 2024