Ontheffing zwaar verkeer binnenstad / Logistieke zone

In de binnenstad geldt een logistieke zone. Vrachtwagens zwaarder dan 3.500 kg mogen hier niet inrijden en dienen zoveel mogelijk gebruik te maken van schone stadslogistiek. Lukt dit niet en moet u met een vrachtwagen toch laden of lossen in de binnenstad? Dan kunt u een ontheffing aanvragen.

Direct ontheffing zwaar verkeer binnenstad / logistieke zone aanvragen

Aanvragen

U kunt online een ontheffing voor zwaar verkeer in de binnenstad aanvragen. U logt in met e-Herkenning. U heeft hiervoor een inlogmiddel nodig van minimaal betrouwbaarheidsniveau EH2. Bestaande gebruikers kunnen tot eind juni 2023 ook nog met gebruikersnaam en wachtwoord inloggen.

Kosten

Per 1 januari 2024 bedragen de leges € 98,45 voor alle ontheffingen.

Kenteken registreren

Registreer bij de aanvraag van de ontheffing het kenteken van uw voertuig. Heeft u meerdere vrachtwagens waarmee u in de binnenstad wilt rijden? Registreer dan het kenteken van elk voertuig. U kunt maximaal 5 kentekens aanmelden.

Meer vragen

 • Waarom is er in de binnenstad een logistieke zone voor zwaar vrachtverkeer?
  De gemeente Delft wil minder zwaar verkeer en meer duurzame, fijnmazige Stadslogistiek in de binnenstad van Delft. Samen met een brede groep belanghebbenden is hiervoor het Protocol Logistiek opgesteld. Onderdeel van het Protocol Logistiek is de invoering van regulering voor zwaar verkeer. Het protocol Logistiek en de logistieke zone zijn onderdeel van het Living Lab Zero Emissie Stadslogistiek Delft. Het Living Lab is onderdeel van de Green Deal Zero Emissie stadslogistiek welke opgesteld is in het kader van het nationale energie akkoord. De gemeente Delft is mede ondertekenaar van de Green Deal ZES.
 • Wat zijn de gevolgen van de invoering van de logistieke zone?
  Door toepassing van de regulering dient een ieder met een zwaar voertuig ontheffing aan te vragen voor toegang tot de zone.
 • Wie zijn de brede groep belanghebbenden?
  Het Protocol Logistiek is opgesteld door de gemeente in overleg met een vertegenwoordiging van binnenstadondernemers, de marktmeester, de binnenstadmanager, een vertegenwoordiging van de bewoners en de bewoners en de branche organisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN) en evofenedex.
 • Wordt het overleg met de belanghebbenden voortgezet?
  Ja, via de Commissie Bevoorrading Delft.
 • Wat is de Commissie Bevoorrading Delft, de CBD?
  Deze commissie bestaat uit de eerder genoemde groep belanghebbenden. De commissie adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over relevante zaken rondom de uitvoering van het Protocol Logistiek, over de mogelijke aanscherping en op verzoek van het college bij de ontheffingsverlening.
 • Is het wel duidelijk voor vrachtwagenchauffeurs dat ze niet zomaar de binnenstad in mogen rijden?
  Langs alle toegangswegen is hiervoor bebording aangebracht. Zie de plattegrond op deze pagina voor een voorbeeld van de borden.
 • Hoe worden de vrachtwagenchauffeurs en andere belanghebbenden geïnformeerd?
  Via de website van de gemeente, via sociale media, via de brancheorganisaties TLN, Evofenedex en vertegenwoordiging binnenstadondernemers, een vertegenwoordiging van bewoners en op straat.
 • Wanneer is de logistieke zone gestart?
  De logistieke zone in de binnenstad Delft is ingegaan op 3 april 2017.
 • Wat wordt verstaan onder een zwaar voertuig?
  Een voertuig met een beladen gewicht van meer dan 3500 kg en niet zijnde ingericht voor het vervoer van personen.
 • Meer informatie
  Meer informatie over protocol Logistiek staat op www.delft.nl/zwaarverkeer 
 • Wat is het stappenplan?
  Het Protocol Logistiek voorziet in een aanscherping van het toegangsregime voor de logistieke zone als er te weinig verbetering zichtbaar is. Het Protocol Logistiek zegt niet hoe deze aanscherping eruit zal zien. Dit is vastgelegd in het stappenplan voor de aanscherping van de logistieke zone.
 • Welke stappen worden er gezet?
  De eerste stap is de invoering van leges per ontheffing per 1 januari 2019. Daarna worden de leges jaarlijks verhoogd tot de gewenste effecten zijn bereikt. Om ook de inzet van schone voertuigen af te dwingen voorziet het stappenplan in hogere leges voor vuilere voertuigen volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.
 • Mogen de leges onbeperkt worden verhoogd?
  Nee, dit mag niet. De opbrengst van de leges mag maximaal gelijk zijn aan de kosten die gemaakt worden om de leges te kunnen verlenen. Dit zal bij elke aanscherping worden onderbouwd.
 • Hoe is het stappenplan tot stand gekomen?
  Het stappenplan is opgesteld in samenwerking met de CBD.
 • Wat vinden de branche organisaties TLN en Evofenedex van het stappenplan?
  De brancheorganisaties zijn geen voorstander van de aanpak met kosten en het verhogen daarvan om verandering af te dwingen. Ze delen wel de ambitie voor minder zwaar verkeer en meer duurzame, fijnmazige stadslogistiek en blijven daarom betrokken bij de CBD. Zodoende zijn zij ook in de beste positie om de belangen van hun leden zoveel mogelijk te behartigen.
 • Hoe worden de effecten van de aanscherping bepaald?
  Jaarlijks wordt er in het laatste kwartaal een monitoring en evaluatie uitgevoerd om de effecten te bepalen. Als de effecten beter zijn dan voorzien in het stappenplan, dan biedt het plan de mogelijkheid de volgende aanscherping aan te passen, uit te stellen of te laten vervallen. De monitoring en evaluatie worden uitgevoerd in overleg met de CBD.
 • Welke ontheffingen kan ik aanvragen?
  Er zijn 2 soorten ontheffingen: de reguliere jaar- of weekontheffing voor toegang tijdens de venstertijden of de maatwerkontheffing voor toegang buiten de venstertijden (met uitzondering van de bloktijden).
 • Hoe kan een vervoerder/chauffeur een ontheffing aanvragen?
  Via: https://parkerendelft.com/parkeerloket/ontheffing-zwaar-verkeer/
 • Wie moet de ontheffing aanvragen?
  De eigenaar van het voertuig of de houder van het kenteken.
 • Hoe lang is de jaarontheffing geldig?
  Tot en met 31 december van het jaar waarin de ontheffing wordt aangevraagd.
 • Wanneer geldt de ontheffing?
  Gedurende de venstertijden op maandag tot en met vrijdag van 07:00 – 12:00 uur, op zaterdag van 07:00 – 11:00 uur en op zon- en feestdagen tussen 10:00 en 12:00 uur.
 • Moet men fysiek een ontheffing bij zich hebben?
  Nee, dat is niet nodig.
 • Waar is de ontheffing precies geldig?
  De ontheffing is geldig in de gehele logistieke zone inclusief het voetgangersgebied. Tijdens de bloktijden op vrijdag van 17:00 – 21:00 uur en zaterdag van 11:00 – 17:00 uur is het verboden te laden en te lossen in het voetgangersgebied en op plaatsen waar de warenmarkten plaatsvinden.
 • Is een ontheffing voor toegang tot de logistieke zone ook geldig voor toegang tot het voetgangersgebied?
  Ja, behalve tijdens de bloktijden op vrijdag van 17:00 – 21:00 uur en zaterdag van 11:00 – 17:00 uur .
 • Wat mag men met een ontheffing?
  Laden en lossen in de logistieke zone conform de bepalingen in de ontheffing. U mag niet parkeren in de logistieke zone.
 • Kan deze ontheffing verlengd worden?
  Nee, de ontheffing moet aan het einde van het jaar opnieuw aangevraagd worden. Dat is nodig omdat de voorwaarden voor de ontheffing jaarlijks kunnen wijzigen.
 • Wanneer wordt bekendgemaakt wat de nieuwe ontheffingsvoorwaarden zijn?
  Dit ligt in hoofdlijnen vast in het stappenplan. Telkens uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan een aanscherping worden de nieuwe voorwaarden breed gecommuniceerd.
 • Wat kan ik als vervoerder doen om de binnenstad te ontlasten?
  Het belangrijkste wat u kunt doen is zo min mogelijk gebruik maken van zware voertuigen voor de bevoorrading van de binnenstad van Delft. Dit kunt u doen door uw ladingen te combineren met die van andere vervoerders of door de inzet van een kleiner voertuig. Voor het combineren van lading zijn verschillende dienstverleners acties en specifiek voor Delft is er de logistieke HUB Stadslogistiek Delft aan de Staalweg. Zij kunnen tegen vergoeding uw zendingen per kleine elektrische vrachtwagen in de binnenstad bezorgen.
 • Zijn er gevolgen voor de warenmarkten?
  Nee, zwaar verkeer voor bevoorrading van de markten behouden hun huidige toegangsrechten. Wel dient er net als voor alle andere zware voertuigen ontheffing te worden aangevraagd voor toegang. Voor deze ontheffing gelden dan aangepaste tijden voor bevoorrading van de markt omdat die deels buiten de venstertijden vallen.
 • Hebben hulpdiensten toegang tot het gebied?
  Hulpdiensten hebben altijd toegang tot het gebied.
 • Hebben OV voertuigen toegang tot het gebied?
  Openbare voertuigen hebben toegang tot het gebied.
 • Wat kunnen de ondernemers / winkeliers in de binnenstad doen?
  Ondernemers / winkeliers die leveringen met zwaar verkeer ontvangen kunnen helpen door de chauffeurs/vervoerders te informeren over de nieuwe situatie, maar vooral ook door samen met de leverancier te zoeken naar een oplossing die meer bijdraagt aan de doelen.
 • Hoe wordt er gehandhaafd?
  De buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Delft controleren op straat op kenteken van de vrachtwagen. Dit is onderdeel van hun reguliere taken, aangevuld met optionele 100 procent controles. Wanneer een vrachtwagen zwaarder dan 3500 kg zonder ontheffing de logistieke zone binnenrijdt en wordt waargenomen, ontvangt de kentekenhouder een waarschuwing en het verzoek alsnog ontheffing aan te vragen. Bij een volgende constatering volgt een boete.
 • Waarop wordt gecontroleerd?
  Er wordt gecontroleerd op het kenteken van het trekkende voertuig.

Week- of jaarontheffing

U kunt een ontheffing voor een week of een jaar aanvragen. Een jaarontheffing is geldig tot en met 31 december van het jaar waarin de ontheffing aangeschaft is. Een ontheffing kan niet verlengd worden; hij dient jaarlijks opnieuw te worden aangeschaft. Met de ontheffing heeft u ook toegang tot de autoluwe binnenstad. Parkeren in de logistieke zone is niet toegestaan.
De ontheffing is alleen geldig tijdens venstertijden:

 • Maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 12.00 uur
 • Zaterdag tussen 7.00 en 11.00 uur
 • Zondag tussen 10.00 en 12.00 uur

Buiten deze tijden is een maatwerkontheffing nodig.

Plattegrond logistieke zone binnenstad (188kB)

Buiten venstertijden: maatwerkontheffing nodig

Indien u buiten de venstertijden het gebied wilt inrijden heeft u een maatwerkontheffing nodig. U komt in aanmerking voor een maatwerkontheffing als u maximaal twee stops (adressen) aandoet in de logistieke zone en voor de levering de inzet van een voertuig zwaarder dan 3500 kg noodzakelijk is. Er kunnen extra voorwaarden worden verbonden aan een maatwerkontheffing zoals routering, frequentie en tijdsbeperking.

Om in aanmerking te komen voor een maatwerkontheffing moet u eerst een ontheffing zwaar verkeer aanvragen. Na akkoord van Parkeren Delft vraagt u de maatwerkontheffing aan bij de gemeente Delft via het contactformulier van de gemeente Delft. Vermeld u hierbij tenminste:

 1. Kentekens van de vrachtwagens
 2. Reden van de aanvraag
 3. Bestemming van het transport
 4. Periode waarin de ontheffing nodig is
 5. Vergunningnummer (P-nummer) van de goedgekeurde ontheffing zwaar verkeer

Niet geldig tijdens bloktijden

Let op, de ontheffing en maatwerkontheffing voor toegang tot de logistieke zone zijn niet geldig tijdens de bloktijden. De bloktijden gelden op:

 • Vrijdag van 17:00 uur – 21:00 uur
 • Zaterdag van 11:00 uur – 17:00 uur