Ontheffing zwaar verkeer binnenstad / Logistieke zone

In de binnenstad geldt een logistieke zone. Vrachtwagens zwaarder dan 3.500 kg mogen hier niet inrijden. Moet u met een vrachtwagen laden of lossen in de binnenstad? Dan kunt u een ontheffing aanvragen.

Direct ontheffing zwaar verkeer binnenstad / logistieke zone aanvragen

Aanvragen

U kunt online een ontheffing voor zwaar verkeer in de binnenstad aanvragen. Stuur bij de aanvraag een document mee waarin u aangeeft wat de reden en de noodzaak van de ontheffing is. U kunt als bedrijf inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Heeft u deze nog niet? Vraag de gegevens dan aan via het contactformulier. Vermeld bij de aanvraag van gebruikersnaam en wachtwoord ook het KvK-nummer en vestigingsnummer van uw bedrijf.

Kenteken registreren

Registreer bij de aanvraag van de ontheffing het kenteken van uw voertuig. Heeft u meerdere vrachtwagens waarmee u in de binnenstad wilt rijden? Registreer dan het kenteken van elk voertuig. U kunt maximaal 5 kentekens aanmelden.

Waarschuwing

Rijdt u het gebied in zonder ontheffing? Dan krijgt u eenmalig een waarschuwing. De tweede keer krijgt u een boete via het CJIB.

Wetgeving

Beleidsregel ontheffingen artikel 87 RVV Delft
Nadere regels ontheffing RVV voor logistieke zone (140 kB)

Week- of jaarontheffing

U kunt een ontheffing voor een week of een jaar aanvragen. Een jaarontheffing is geldig tot en met 31 december. Met de ontheffing heeft u ook toegang tot de autoluwe binnenstad. Parkeren in de logistieke zone is niet toegestaan.

De ontheffing is geldig op:

 • Maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 12.00 uur
 • Zaterdag tussen 7.00 en 11.00 uur
 • Zondag tussen 10.00 en 12.00 uur

Plattegrond logistieke zone binnenstad (188kB)

Buiten venstertijden: maatwerkontheffing nodig

Indien u buiten de venstertijden het gebied wilt inrijden heeft u een maatwerkontheffing nodig. U kunt deze via het contactformulier  bij de gemeente  aanvragen. Dit kan voor maximaal 2 leveringen per dag waarvoor een vrachtwagen zwaarder dan 3.500 kg. nodig is. De gemeente neemt uw aanvraag in behandeling.

Vanaf 1 januari 2019 zullen de leges voor deze ontheffing €124,20 bedragen.

Meer vragen

 • Waarom is er in de binnenstad een logistieke zone voor zwaar vrachtverkeer?
  De gemeente Delft wil minder zwaar verkeer en meer duurzame, fijnmazige Stadslogistiek in de binnenstad van Delft. Samen met een brede groep belanghebbenden is hiervoor het Protocol Logistiek opgesteld. Onderdeel van het Protocol Logistiek is de invoering van regulering voor zwaar verkeer.Het protocol Logistiek en de logistieke zone zijn onderdeel van het Living Lab Zero Emissie Stadslogistiek Delft. Het Living Lab is onderdeel van de Green Deal Zero Emissie stadslogistiek welke opgesteld is in het kader van het nationale energie akkoord. De gemeente Delft is mede ondertekenaar van de Green Deal ZES.
 • Wat zijn de gevolgen van de invoering van de logistieke zone?
  Door toepassing van de regulering dient een ieder met een zwaar voertuig ontheffing aan te vragen voor toegang tot de zone. Vanaf 1 mei 2018 worden er leges geheven voor deze ontheffing, deze bedragen €85,-
 • Wie zijn de brede groep belanghebbenden?
  Het Protocol Logistiek is opgesteld door de gemeente in overleg met een vertegenwoordiging van binnenstadondernemers, de marktmeester, de binnenstadmanager, een vertegenwoordiging van de bewoners en de bewoners en de branche organisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN) en evofenedex.
 • Wordt het overleg met de belanghebbenden voortgezet?
  Ja, via de Commissie Bevoorrading Delft.
 • Wat is de Commissie Bevoorrading Delft, de CBD?
  Deze commissie bestaat uit de eerder genoemde groep belanghebbenden. De commissie adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over relevante zaken rondom de uitvoering van het Protocol Logistiek, over de mogelijke aanscherping en op verzoek van het college bij de ontheffingsverlening.
 • Is het wel duidelijk voor vrachtwagenchauffeurs dat ze niet zomaar de binnenstad in mogen rijden?
  Langs alle toegangswegen is hiervoor bebording aangebracht. Zie de afbeelding op de vorige pagina voor een voorbeeld van de borden.
 • Hoe worden de vrachtwagenchauffeurs en andere belanghebbenden geïnformeerd?
  Via de website van de gemeente, via sociale media, via de brancheorganisaties TLN, Evofenedex en vertegenwoordiging binnenstadondernemers, een vertegenwoordiging van bewoners en op straat.
 • Wanneer is de logistieke zone gestart?
  De logistieke zone in de binnenstad Delft is ingegaan op 3 april 2017.
 • Wat wordt verstaan onder een zwaar voertuig?
  Een voertuig met een beladen gewicht van meer dan 3500 kg en niet zijnde ingericht voor het vervoer van personen.
 • Meer informatie
  Meer informatie over protocol Logistiek staat op www.delft.nl/zwaarverkeer 
 • Wat is het stappenplan?
  Het Protocol Logistiek voorziet in een aanscherping van het toegangsregime voor de logistieke zone als er te weinig verbetering zichtbaar is. Het Protocol Logistiek zegt niet hoe deze aanscherping eruit zal zien. Dit is vastgelegd in het stappenplan voor de aanscherping van de logistieke zone.
 • Welke stappen worden er gezet?
  De eerste stap is de invoering van leges van €85,- per ontheffing per 1 mei 2018. Daarna worden de leges jaarlijks verhoogd tot de gewenste effecten zijn bereikt. Om ook de inzet van schone voertuigen af te dwingen voorziet het stappenplan in hogere leges voor vuilere voertuigen volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Vanaf 1 januari 2019 zullen de leges €89,05 bedragen.
 • Mogen de leges onbeperkt worden verhoogd?
  Nee, dit mag niet. De opbrengst van de leges mag maximaal gelijk zijn aan de kosten die gemaakt worden om de leges te kunnen verlenen. Dit zal bij elke aanscherping worden onderbouwd.
 • Hoe is het stappenplan tot stand gekomen?
  Het stappenplan is opgesteld in samenwerking met de CBD.
 • Wat vinden de branche organisaties TLN en Evofenedex van het stappenplan?
  De brancheorganisaties zijn geen voorstander van de aanpak met kosten en het verhogen daarvan om verandering af te dwingen. Ze delen wel de ambitie voor minder zwaar verkeer en meer duurzame, fijnmazige stadslogistiek en blijven daarom betrokken bij de CBD. Zodoende zijn zij ook in de beste positie om de belangen van hun leden zoveel mogelijk te behartigen.
 • Hoe worden de effecten van de aanscherping bepaald?
  Jaarlijks wordt er in het laatste kwartaal een monitoring en evaluatie uitgevoerd om de effecten te bepalen. Als de effecten beter zijn dan voorzien in het stappenplan, dan biedt het plan de mogelijkheid de volgende aanscherping aan te passen, uit te stellen of te laten vervallen. De monitoring en evaluatie worden uitgevoerd in overleg met de CBD.
 • Welke ontheffingen kan ik aanvragen?
  Er zijn 2 soorten ontheffingen: een “Ontheffing zware voertuigen jaar” en een “Ontheffing zware voertuigen week”.
 • Hoe kan een vervoerder/chauffeur een ontheffing aanvragen?
  Via de website van de gemeente Delft, www.delft.nl/zwaarverkeer . Deze pagina linkt direct naar de PDC waar een ontheffing aangevraagd kan worden.
 • Hoe vraagt men een gebruikersnaam en wachtwoord aan?
  Via het contactformulier (vjv) onder vermelding van het KvK-nummer en vestigingsnummer van het bedrijf.
 • Wie moet de ontheffing aanvragen?
  De eigenaar van het voertuig of de houder van het kenteken.
 • Hoe lang is de jaarontheffing geldig?
  Tot en met 31 december van het jaar waarin de ontheffing wordt aangevraagd.
 • Wat kost een ontheffing?
  Per 1 mei 2018 bedragen de leges €85,- voor alle ontheffingen.
  Vanaf 1 januari 2019 zullen de leges voor de ontheffing €89,05 bedragen.
 • Wanneer geldt de ontheffing?
  Gedurende de venstertijden op maandag tot en met vrijdag van 07:00 – 12:00 uur, op zaterdag van 07:00 – 11:00 uur en op zon- en feestdagen tussen 10:00 en 12:00 uur.
 • Moet men fysiek een ontheffing bij zich hebben?
  Nee, dat is niet nodig.
 • Waar is de ontheffing precies geldig?
  De ontheffing is geldig in de gehele logistieke zone. Volgens de bepalingen bij de ontheffing dient u daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van de voorkeursroutes voor vrachtverkeer (zie hiervoor de overzichtskaart op www.delft.nl/vrachtverkeer
 • Is een ontheffing voor toegang tot het voetgangersgebied ook geldig voor de logistieke zone?
  Alleen als deze is aangevraagd voor 1 april 2017.
 • Is een ontheffing voor toegang tot de logistieke zone ook geldig voor toegang tot het voetgangersgebied?
  Ja.
 • Wat mag men met een ontheffing?
  Laden en lossen in de logistieke zone conform de bepalingen in de ontheffing. U mag niet parkeren in de logistieke zone.
 • Kan men achteraf een ontheffing aanvragen?
  Ja, dat kan eenmalig op kenteken.
 • Volgt er een naheffing voor jaarontheffingen aangevraagd voor 1 mei 2018?
  Nee, als men tijdig de jaarontheffing aanvraagt, is deze gratis en het hele jaar geldig.
 • Wordt een ontheffing automatisch verlengd?
  Nee, de ontheffing moet aan het einde van het jaar verlengd worden. Is er niets gewijzigd, dan is het niet nodig om gegevens opnieuw in te voeren. Handmatig verlengen is nodig omdat de voorwaarden voor de ontheffing jaarlijks kunnen wijzigen.
 • Wanneer wordt bekendgemaakt wat de nieuwe ontheffingsvoorwaarden zijn?
  Dit ligt in hoofdlijnen vast in het stappenplan. Telkens uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan een aanscherping worden de nieuwe voorwaarden breed gecommuniceerd.
 • Wat kan ik als vervoerder doen om de binnenstad te ontlasten?
  Het belangrijkste wat u kunt doen is zo min mogelijk gebruik maken van zware voertuigen voor de bevoorrading van de binnenstad van Delft. Dit kunt u doen door uw ladingen te combineren met die van andere vervoerders of door de inzet van een kleiner voertuig. Voor het combineren van lading zijn verschillende dienstverleners acties en specifiek voor Delft is er de logistieke HUB Stadslogistiek Delft aan de Staalweg. Zij kunnen tegen vergoeding uw zendingen per kleine elektrische vrachtwagen in de binnenstad bezorgen.
 • Zijn er gevolgen voor de warenmarkten?
  Nee, zwaar verkeer voor bevoorrading van de markten behouden hun huidige toegangsrechten. Wel dient er net als voor alle andere zware voertuigen ontheffing te worden aangevraagd voor toegang. Voor deze ontheffing gelden dan aangepaste tijden voor bevoorrading van de markt omdat die deels buiten de venstertijden vallen.
 • Hebben hulpdiensten toegang tot het gebied?
  Hulpdiensten hebben altijd toegang tot het gebied.
 • Hebben OV voertuigen toegang tot het gebied?
  Openbare voertuigen hebben toegang tot het gebied.
 • Wat kunnen de ondernemers / winkeliers in de binnenstad doen?
  Ondernemers / winkeliers die leveringen met zwaar verkeer ontvangen kunnen helpen door de chauffeurs/vervoerders te informeren over de nieuwe situatie, maar vooral ook door samen met de leverancier te zoeken naar een oplossing die meer bijdraagt aan de doelen.
 • Hoe kunnen we webshops bereiken? Bij wie ligt hier de verantwoordelijkheid?
  Thuiswinkel.org heeft de meeste webshops in hun bestand. De verantwoordelijkheid van bezorgwijze ligt bij de webshops zelf. Soms bezorgen ze zelf en hebben ze direct invloed op de keuze van vervoerswijze. Anderen maken gebruik van een dienstverlener waar ze in meer of mindere mate eisen kunnen stellen aan de bezorging. Er zijn eigenlijk nog geen webshops die de klant in gelegenheid stellen een duurzame keuze te maken.
 • Hoe wordt er gehandhaafd?
  De buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Delft controleren op straat op kenteken van de vrachtwagen. Dit is onderdeel van hun reguliere taken, aangevuld met optionele 100 procent controles. Wanneer een vrachtwagen zwaarder dan 3500 kg zonder ontheffing de logistieke zone binnenrijdt en wordt waargenomen, ontvangt de kentekenhouder een waarschuwing en het verzoek alsnog ontheffing aan te vragen. Bij een volgende constatering volgt een boete.
 • Waarop wordt gecontroleerd?
  Er wordt gecontroleerd op het kenteken van het trekkende voertuig.
 • Zijn er eisen aan de uitstoot van het voertuig?
  In 2018 zijn er nog geen eisen aan de emissieklasse van het voertuig